General Terms & Conditions (NL only)

Artikel 1 Definities

 1. Optimise Human Factor B.V. (hierna: Opdrachtnemer) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het verstrekken van advies en het aanbieden van consultancy, management, begeleiding en overige dienstverlening op het gebied van Human Resources. 
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever‘ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Opdrachtnemer.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Opdrachtnemer en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.4 van deze Algemene voorwaarden. 
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten‘ verstaan: alle door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende advisering, consultancy, management, begeleiding en overige dienstverlening op het gebied van Human Resources alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website‘ verstaan: de Website van Opdrachtnemer, te raadplegen via www.optimise-hf.com.

Artikel 2 Identiteit van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is bij de KvK geregistreerd onder nummer 83326634 en draagt btw-identificatienummer NL862830436B01. Opdrachtnemer is gevestigd aan Nieuwstraat 6 (5261 VH) te Vught.
 2. Opdrachtnemer is per e-mail te bereiken via info@optimise-hf.com of middels de Website www.optimise-hf.com en telefonisch op +31 73 690 86 69.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Opdrachtnemer en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Opdrachtnemer via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 3. Opdrachtnemer zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen.
 4. De Opdrachtnemer zal vervolgens een offerte opmaken en aan de Opdrachtgever toesturen. De offerte zal als bijlage worden toegevoegd aan de overeenkomst van opdracht. De Overeenkomst komt tot stand middels ondertekening van de overeenkomst van opdracht. 
 5. Als Opdrachtnemer een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Opdrachtnemer dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van de voor Opdrachtnemer en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving, waaronder gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten strijdig met deze regelgeving en regels.
 2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig en verricht deze naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoering van de opdracht zelf raakt.
 3. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever.  
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Interim Management

 1. Een interim-management opdracht is de opdracht waarbij de Opdrachtgever en Opdrachtnemer de levering van een interimmanager door Opdrachtnemer overeenkomen. Indien hiervan sprake is, dan zal dit in de overeenkomst van opdracht worden gespecificeerd. Deze interimmanager zal gedurende een van tevoren vastgestelde periode of voor de duur van een bepaald project werkzaamheden uitvoeren voor de Opdrachtgever.
 2. Het uitvoeren van een opdracht ten aanzien van interim-management komt tot stand indien de Opdrachtgever de overeenkomst van opdracht van Opdrachtnemer getekend heeft, geretourneerd heeft aan Opdrachtnemer of indien de interim manager begint met de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. De interim manager is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van de te verrichten diensten.
 4. Indien binnen 1 (één) maand na aanvang blijkt dat de Opdrachtgever niet tevreden is over het functioneren van de interim manager en dit besproken heeft met Opdrachtnemer, heeft de Opdrachtgever het recht vervanging van de interim manager te verlangen. In dat geval zal de overeenkomst van opdracht overeenkomstig worden aangepast.
 5. Indien de interim manager de werkzaamheden met betrekking tot de interim opdracht niet kan verrichten wegens onder andere, maar niet beperkt tot ziekte, vakantie en/of verzuim, worden geen uren in rekening gebracht.
 6. Indien de interimmanager om redenen vermeld in Artikel 6.5 of om andere redenen niet meer in staat is de werkzaamheden met betrekking tot de interim opdracht uit te voeren, zal Opdrachtnemer een andere interimmanager aan de Opdrachtgever voorstellen. Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met de voorgestelde interimmanager, zal deze de werkzaamheden met betrekking tot de interim opdracht verrichten. In dat geval zal de overeenkomst van opdracht overeenkomstig worden aangepast.
 7. Indien Opdrachtnemer niet binnen 1 (één) maand na aanvang van het zoeken naar een nieuwe interimmanager in staat is de interimmanager te vervangen heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst van opdracht te beëindigen. De Opdrachtgever, de interimmanager of Opdrachtnemer hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 8. De interimmanager verantwoordt schriftelijk de door hem/haar gewerkte uren aan de Opdrachtgever. Die verantwoording wordt wekelijks door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Dit getekende formulier zal per omgaande door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden toegezonden en dient als basis voor de tweewekelijkse facturering.
 9. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek de urenverantwoording van de interim manager niet voor akkoord tekent en toezendt aan Opdrachtnemer en niet binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn mening, correct ingevulde en getekende urenverantwoording aan Opdrachtnemer verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht het aantal door de interim manager gewerkte en opgegeven uren bindend vast te stellen.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Opdrachtnemer Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat van de opdracht een tijdspecificatie bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht. Opdrachtnemer heeft het recht om per 1 januari van ieder jaar het overeengekomen tarief binnen redelijke marges te verhogen. Het verschuldigde bedrag is dus afhankelijk van de te verrichtte werkzaamheden.
 2. De vergoeding vermeld in de offerte en in de overeenkomst van opdracht is exclusief BTW.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 5. Betaling geschiedt via factuur. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te zijn voldaan.
 6. Het is voor de Opdrachtgever niet mogelijk om in termijnen te betalen.
 7. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs per uur (uurtarief) overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd het uurtarief vanaf drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst eenmaal per jaar te verhogen, mits het een redelijke verhoging betreft.
 8. Indien Opdrachtnemer een vaste prijs per te verlenen Dienst overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs vanaf drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren, zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 9. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van een vast bedrag per te verlenen Dienst(en), dan is Opdrachtnemer gerechtigd in fasen te factureren, waarbij zij tevens gerechtigd zal zijn om een deel van het bedrag vooraf te factureren, onverminderd haar recht op ontvangst van het hierna bedoeld voorschot.
 1. Indien de prijsstijging per te verlenen Diensten anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, mits de ontbinding binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de mededeling met prijsaanpassing schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs vermeerderd met maximaal 10% uit te voeren en/of tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.
 2. Een ontbinding als bedoeld in het vorige lid van dit Artikel geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, is Opdrachtnemer gerechtigd haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer mede te delen.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien Opdrachtnemer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 9.13 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Het staat Opdrachtnemer vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten totdat Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 13 van dit Artikel niet heeft voldaan.

Artikel 10 Levering

 1. Levering geschiedt op de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever afgesproken wijze en afgesproken datum. De te verrichtte werkzaamheden worden uitgebreid beschreven in de overeenkomst van opdracht.
 2. De door Opdrachtnemer te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door de Opdrachtnemer opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de Overeenkomst en na ondertekening van de overeenkomst van opdracht, en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de Opdrachtgever. Levering geschiedt op de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever afgesproken wijze.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 5. Het niet-tijdig leveren van Opdrachtnemer is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 11 Garanties

 1. Opdrachtnemer heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Opdrachtnemer niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De aan Opdrachtgever gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is Opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Opdrachtnemer, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Opdrachtnemer om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Ten aanzien van de verleende Diensten van Opdrachtnemer geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Het door Opdrachtnemer uitgebrachte advies is voor eigen risico van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen die de Opdrachtgever uitvoert op basis van het door Opdrachtnemer uitgebrachte advies. Deze beperking geldt niet indien sprake is van een verkeerd, foutief of onjuist advies.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.            
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Opdrachtnemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtnemer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich altijd en exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever.
 3. Alle   door   Opdrachtnemer ten   behoeve   van   de   Opdrachtgever   verstrekte   stukken, waaronder, maar niet beperkt tot rapporten/presentaties, werkwijzen/strategieën, adviezen en contracten, ontwerpen, zijn te gebruiken door de Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door de Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
 4. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de producten en/of Diensten dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en vatbare boete van 1.000 EURO (zegge: duizend) per inbreuk makende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 6. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Privacy

 1. Opdrachtnemer hecht grote waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Om te borgen dat Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers voldoen aan de wettelijke eisen, is een privacyreglement opgesteld dat onlosmakelijk verbonden is met alle dienstverlening van Opdrachtnemer, alsmede deze Algemene voorwaarden en eventueel aanvullende onderlinge overeenkomsten.
 2. In het privacyreglement ligt onder andere vast wat Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen wel en niet mogen doen met persoonsgegevens. Het privacyreglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen kennis draagt c.q. tot haar beschikking heeft te regelen. Onder juist gebruik wordt verstaan; het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden/stellen van persoonsgegevens volgens de wettelijke voorschriften, (ethische) beroepscodes en normen van maatschappelijk fatsoen.
 3. Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen zullen het hiervoor bedoelde privacyreglement bij het uitvoeren van werkzaamheden bij Opdrachtgever strikt opvolgen.

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@optimise-hf.com of telefonisch te melden via +31 73 690 86 69. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Opdrachtnemer in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 18 Wijzigingsbeding

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant, te ’s-Hertogenbosch.